Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 230
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • Förra året utsågs 3bits till Gasellföretag av Dagens industri, och vi har nu fått bevis i år igen på att vi har en lönsam tillväxt och uppfyller kriterierna som Gasell 2014. Sverige behöver tillväxt och vi är alla väldigt tacksamma för att ta emot den uppskattning som det här innebär. 2014 firas 15-årsjubileet av Di Gasell. Årligen utses färre än 0,5 % av Sveriges aktiebolag till Gaseller, kriterierna som ska uppfyllas är bland annat att företaget har en omsättning på minst 10 Mkr, har minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret och har sunda finanser.

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i dag 18 oktober tecknat ramavtal med 4C Strategies inom tre viktiga områden: risk- och sårbarhetsanalyser, skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, samt kontinuitetshantering. 4C Strategies är den enda leverantör som återfinns inom samtliga av dessa kategorier. - Vi är stolta över att en sån betydande samhällsaktör som MSB på detta vis vidimerar våra kunskaper och vi ser fram emot att fortsätta den samverkan som inleddes redan när myndigheten bildades, säger Jonatan Jürisoo, affärsområdeschef för offentlig sektor, på 4C Strategies. 4C Strategies tecknade nyligen även ramavtal med MSB:s norska motsvarighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  • Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att finansiera AAK:s senaste företagsförvärv i Europa, den ökade ägarandelen i AAK Kamani i Indien, kapacitetsinvesteringar samt till att diversifiera företagets finansieringsstruktur.

  • Det ska användas för att prova och certifiera produkter som kan hjälpa kunderna att förbättra sin effektivitet, säkerhet och lönsamhet. Investeringen på ca 100 miljoner kr är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och en av de enskilt största infrastrukturinvesteringarna globalt inom affärsområdet Electrification.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet.

  • Aberdeen Standard Investments (ASI) infrastrukturskuldteam har investerat £ 22 miljoner pund i en portfölj av sju solparker i Storbritannien som hanteras av Armstrong Capital och refinansierar befintlig skuld. Investeringen gjordes på uppdrag av våra strategiska kunder som bland annat Phoenix Group. Investeringen kommer att leverera en långsiktig, pålitlig, inflationslänkad inkomstström fram till 2035, vilket hjälper investerare att möta sina framtida skulder.

  • Vi har beviljats 500 000 kr av region Västernorrland.

  • Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent och uppgick till 2 502 MSEK (2 343). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 129 MSEK (58). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 75 MSEK (58) vilket var en ökning med 29,3 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16, uppgick till 75 MSEK (52). Periodens resultat uppgick till 16 MSEK (31). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 46 (31) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (-219). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till -29 MSEK (-219). Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,4 procent och uppgick till 81 468 (78 770) i genomsnitt under första kvartalet. Tillväxten var helt organisk.

  • Enligt Acando/CGI:s digitala mognadsstudie har 50% av de tillfrågade organisationerna inom den offentliga sektorn inte anpassat sitt strategiarbete till snabbrörligheten på marknaden. I en tid där förändringstakten aldrig varit lika hög som idag är de flesta organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn, överens om att de behöver kunna anpassa sig till nya situationer och skapa nya lösningar snabbare än förut.

  • Rapporten visar att klassiska faktorer som pris och kvalitet fortfarande är viktiga för konsumenternas uppfattning av ett företags varumärke. Samtidigt ställer konsumenter idag högre krav på att företag tar sitt samhällsansvar och värnar om konsumenternas integritet och personliga preferenser. Rapporten visar exempelvis att hela 62 procent av konsumenterna vill att varumärket de väljer tar tydlig ställning för hållbarhet, transparens och rättvisa arbetsförhållanden. Samtidigt säger nästan hälften att de överger företag som inte möter förväntningarna på dessa områden.

  • I konkurrens med ett stort antal andra aktörer på marknaden har Actea erhållit ramavtal inom området Ledningsgruppsutveckling med Trafikverket under två år samt med en möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar uppdrag med inriktning att öka effektiviteten i Trafikverkets verksamhet genom att skapa effektiva och konstruktiva arbetsformer inom ledningsgruppen samt att utveckla förståelse för ledarskapets betydelse.

  • Cyklonen Idai - Kvinnors ledarskap räddar liv och skyddar rättigheter - Satsning mot kvinnlig könsstympning - Fredrika Ek vann Årets Givare 2018 - Människor avskurna från omvärlden efter cyklonen Idai.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Nettoomsättningen ökade till 779 (648) MSEK, en tillväxt med 20 procent varav 9 procent organiskt - Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 8 procent - EBITA ökade till 71 (65) MSEK, en EBITA-marginal på 9,1 (10,0) procent - Rörelseresultatet ökade till 43 (40) MSEK, en rörelsemarginal på 5,5 (6,2) procent - Periodens resultat ökade till 31 (28) MSEK.

  • Skatteverket, Kronofogdemyndigheten i avtal med oss

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 79,1 MSEK (59,9), en ökning med 32,1 % jämfört med samma period föregående år - EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,7), en ökning med 297,2 % jämfört med samma period föregående år - Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-3,5) - Periodens justerade resultat uppgick till -2,5 (-3,1) - Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-4,1) - Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 SEK (-0,09).

  • Täcker hela faktureringsprocessen för sina kunder, från utskick av fakturor och administration av reskontra till hantering och finansiering av kundfordringar.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine! Vintern 2019/2020.

  • Miljonorder i Finland, ytterligare ett steg in i offentlig sektor

  • Den 11 april begärde målsägarbiträdet att den svenska förundersökningen om våldtäkt ska återupptas. Ärendet har handlagts av vice överåklagare Eva-Marie Persson på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg...

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att avskaffa den så kallade straffrabatten för unga myndiga i åldrarna 18-20 år. Förslaget innebär, enligt samfundet, ” ett synnerligen olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen.”

  • Rekord i studentbostadsbyggande. Vi bygger bostäder för totalt 852 studenter på Proto, Sagoeken och Marathon med inflyttning 2019. På Ulrikedal står 11 nya lägenheter klara.

  • Psykisk ohälsa i kommuner o landsting

  • Africa Oil Announces Second Oil Discovery Offshore Guyana - Africa Oil Announces London Office Opening and Management and Board Member Change -

  • Hästens fem vanligaste diagnoser står bakom 60 procent av skadorna.

  • Rekommenderar enhälligt aktieägarna i Ahlsell att acceptera Quimpers offentliga erbjudande.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • Vi kommer att genomföra visitationer på precis samma sätt som 2018.

  • Sportprofilerna Niklas Wikegård och Jonas Eriksson öppnar tillsammans med hälsoentreprenören Peter Bláha ett nytt träningscenter i Scandinavian XPO, i Airport City Stockholm, Arlanda. Träningscentret öppnar i februari 2020 - Petter A Stordalen med styrelseordförande Per Taube Arlandastad Holding AB. Strawberry Living, som kontrolleras av Petter A Stordalen, satsar på lägenheter för långtidsboende vid Scandinavian XPO i Arlandaområdet.

  • Behandling med Airsonett TLA kan i region Skåne förskrivas av läkare med specialistkompetens inom allergi-, lung-, eller barnmedicin och erfarenhet av att behandla svår allergisk astma.

  • Ny VD 16 april Maria Edsman för AkBok o Bokus

  • Neddragningen med 800 Mkr i Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag motsvarar cirka 1 500 tjänster. Det måste AF dra ner varje år framöver om den budgetinriktning som beslutats över tid fortsätter. Det verkar väl vara en rimlig takt om man vill göra om en verksamhet i grunden. Men att säga upp tre gånger fler än vad som behövs, bara för att en budgetreservation utan konsekvensanalys har gått igenom i riksdagen, är huvudlöst. Det borde majoriteten i riksdagen förstå och göra någonting åt.

  • Parterna ska genom en rad olika initiativ gemensamt arbeta för att ytterligare stärka universitetets internationella konkurrenskraft och skapa långsiktiga förutsättningar till en effektiv lokalförsörjning.

  • Ny substans som kan stimulera insulinproduktion prövas i studie på Akademiska - Information till patienter på Akademiska sjukhuset med anledning av brist på förbrukningsartiklar - Låginflammatorisk kost prövas mot barnreumatism.

  • Den vård du får hos oss ska givetvis vara av hög kvalitet och inte innebära några onödiga risker. Informationen på dessa sidor gör inte anspråk på att vara heltäckande utan mer ge dig en bild av delar som bidrar till att din vård blir säker och av god kvalitet. Läs mer under länken om våra Lex Maria-händelser.

  • Preferensaktie avnoteras 2019-12-13 - Löser in samtliga preferensaktier - Emitterar obligationer för SEK 1 000 miljoner - Planerar obligation i SEK och Danske Bank och Swedbank är arrangörer.

  • Nämndens uttalanden är alltid skriftliga. När ett uttalande meddelas efter framställning, tillställs uttalandet den sökande så snart uttalandet är klart. Huvudregeln är att nämndens uttalanden ska offentliggöras. Det är framför allt på det sättet nämnden bidrar till utvecklandet av god sed på aktiemarknaden. Det kan dock i vissa fall finnas anledning att inte offentliggöra uttalandet. Ett uttalande som gäller en planerad åtgärd får inte av nämnden offentliggöras förrän åtgärden vidtagits eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalanden kan offentliggöras i anonymiserad form, om det krävs för att inte avslöja känslig information.

  • För Jan Svensson är det en självklarhet att äga en stor aktiepost i bolaget han styr. Alla i ledningsgruppen har ett betydande innehav för sin privatekonomi. Jag tycker att det är väldigt bra eftersom det skapar en samsyn och ett större fokus på bolagets välbefinnande, säger han i en längre intervju med Aktiespararen.

  • Stor fastighetesutveckling i Sisjön, uthyrning till Bauhaus inleder

  • Hon kommer senast från Göteborgs stad där hon varit stadsdelsdirektör. Maria tillträder sin tjänst som kommunchef i september.