Vi söker generaldirektör och chef till IVO

Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

 • Alla lediga jobb i regeringskansliet

  UD Vi söker direktör till Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

  IVO har som huvudsaklig uppgift att svara för tillsyn inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO skall också som en del av tillsynen pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen samt svara för tillståndsprövning inom myndighetens verksamhetsområden. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar ska särskilt belysas.


  Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll. Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och till det landsting eller den kommun som berörs. Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna en särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, klagomål och tillståndsprövning. 

  IVO har cirka 750 anställda och verksamheten bedrivs vid sex olika orter i Sverige. Generaldirektören och de två myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab och avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning. Vid myndigheten finns ett insynsråd.

  Kvalifikationer
  Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
  • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
  • Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
  • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
  • Akademisk examen eller motsvarande.

  Du ska också ha förmåga att 
  • Företräda myndigheten såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
  • Kommunicera myndighetens uppgifter och arbete såväl internt som externt.
  • Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer, t.ex. myndigheter, landsting, kommuner, relevanta privata aktörer samt företrädare för patienter och brukare.
  • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
  • Förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom.
  • Säkerställa att tillsyn och tillståndsprövning kan bidra till att utveckla berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.
  • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
  • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

  Det är meriterande om du har
  • Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
  • Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
  • Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso och sjukvårds- eller omsorgsfrågor.
  • Erfarenhet av att driva internt förändringsarbete.

  Övrigt
  Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för IVO. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

  Mer information
  Mer information om befattningen lämnas av Cecilia Halle, Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg och Michael Östervall, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

  Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

  Intresseanmälan
  Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 24 januari till Socialdepartement, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2018/05933/FS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

  En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.